Nowa strategia rozwoju transportu przyjęta przez rząd

Droga dwujezdniowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., przedłożoną przez ministra infrastruktury, poinformował resort infrastruktury. Przyjęcie strategii oznacza, że przestają obowiązywać: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta w 2013 r. oraz strategia ponadregionalna „Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” przyjęta przez rząd w 2008 r.

Cele polityki transportowej

Celem głównym przedstawionej strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego. Odbędzie się to poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Dzięki temu możliwe będzie rozwijanie dogodnych warunków, sprzyjających stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju.

Działania w ramach strategii

Ministerstwo Infrastruktury wskazało działania, które będą potrzebne do realizacji celu głównego do 2030 r. Będą to :

  • budowa zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce,
  • poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
  • promocja transportu zbiorowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,
  • poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Projekty strategiczne

W dokumencie zawarte są konkretne projekty, których realizacja ma zapewnić stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie. Wskazano także projekty rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów strategicznych, które wynikają ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i nowych projektów, kluczowych dla rozwoju systemu transportowego Polski.

Wzrost transportu ładunków i ruchu pasażerskiego

Strategia zakłada, że w latach 2015-2030 transport ładunków wzrośnie z 1,911 mld ton do 2,168 mld ton w wariancie minimum lub do 2,432 mld ton w wariancie maksimum. Natomiast wielkość ruchu pasażerskiego wszystkimi środkami transportu wzrośnie z obecnych około 31 mld osób do około 37,5 – 39,1 mld osób.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *