Rząd przyjął strategię energetyki atomowej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Ministrów przyjęła aktualizację rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”, przygotowaną przez ministra klimatu. Obecnie dokument ten oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

Celem „Programu polskiej energetyki jądrowej” jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+).

„Przyjęcie przez Radę Ministrów przedłożonej przez Ministerstwo Klimatu uchwały aktualizującej „Program polskiej energetyki jądrowej” to kamień milowy na drodze naszego kraju do posiadania stabilnego, zeroemisyjnego źródła energii. Dzięki energetyce jądrowej będziemy mogli zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne” – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej opiera się na trzech filarach. Są to: bezpie­czeństwo energetyczne, klimat i środowisko oraz ekonomia.

W największym skrócie, strategia przewiduje korzystanie z jednej technologii, co po­zwoli m.in. na uzyskanie efektu skali, jednego współ­inwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii oraz zachowanie kontroli Skarbu Pań­stwa nad realizacją „Programu polskiej energetyki jądrowej”. Program, jako zamierzenie rządowe realizowane przez spółkę skarbu państwa, przewiduje zasto­sowanie dużych i sprawdzonych reaktorów typu wodnego ciśnieniowego, o mocy jednostkowej powyżej 1 000 MWe, m.in. z uwagi na bogate do­świadczenie eksploatacyjne oraz znakomitą charak­terystykę bezpieczeństwa. Wytypowane lokalizacje elektrowni jądrowych są toż­same z lokalizacjami określonymi w „Programie polskiej energetyki jądrowej” z 2014 r. Przy aktualizacji programu dokonano natomiast ponownego oszacowania wydatków  niezbędnych do poniesienia dla jego realizacji.

Źródło: www.gov.pl

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *