Rynek budowlany Słowacji napędzany przez sektor inżynieryjny

budowa filaru

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak wynika z najnowszego raportu firmy PMR “Construction sector in Slovakia 2020. Development forecasts for 2020-2025”, w 2019 r. wartość produkcji budowlanej w tym kraju zmniejszyła się o 4,5% r/r, po łącznym wzroście o 12% w latach 2017-2018. Spadek ten został wywołany głównie przez budownictwo inżynieryjne, które zanotowało spadek o 14% r/r. 

W ostatnim kwartale 2019 r. produkcja budowlana spadała z miesiąca na miesiąc, a w całym ubiegłym roku w jedynie trzech miesiącach zaobserwowano jej wzrost. Negatywne nastroje na rynku zaczęły szczególnie narastać w momencie gdy na większość projektów uprawnionych do unijnego dofinansowania zostały już ogłoszone przetargi. Budownictwo niemieszkaniowe również przyczyniło się do spadku rynku, notując w 2019 r. spadek produkcji o 4%. Jedynie sektor budownictwa mieszkaniowego odnotował pozytywny wynik w porównaniu z 2018 r., co częściowo skompensowało spadek całkowitej produkcji budowlanej w kraju.

Sektor niemieszkaniowy tradycyjnie dominuje na słowackim rynku budowlanym, a jego udział w całkowitej produkcji budowlanej kraju w 2012 r. przekroczył nawet próg 50%. W 2015 r. sektor budownictwa inżynieryjnego reprezentował najbardziej znaczący udział w ciągu dekady. W omawianym roku jego udział w całkowitej produkcji budowlanej wzrósł do ponad 37%, przy czym część tego udziału przypadła na budowę budynków. Znaczny wzrost wynikał z ogromu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury transportowej, które miały na celu absorpcję pozostałych środków UE na lata 2017-2013. W 2016 r., w związku ze spadkiem inwestycji infrastrukturalnych po bardzo udanym 2015 r., udział budownictwa inżynieryjnego w budownictwie ogółem ponownie zmniejszył się do 32%, jednak w ciągu kolejnych dwóch lat udało mu się odzyskać 5 pkt. proc. udziału w rynku. Jego udział ponownie spadł w 2019 r., gdyż w zeszłym roku produkcja w sektorze budownictwa inżynieryjnego na Słowacji odnotowała dwucyfrowy spadek.

Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się znacząco w 2019 r., po dwóch latach skumulowanego wzrostu o 29%. Redukcja o 14% r/r w ujęciu realnym obserwowana w 2019 r. wynikała w dużej mierze z wysokiej bazy porównawczej, a także ze znacznego ograniczenia rozwoju sieci energetycznych i użytkowych.

Każdego roku ponad 60% produkcji budowlanej w kraju jest generowane przez projekty z zakresu infrastruktury transportowej. W ostatnich latach wzrost ten był w dużej mierze spowodowany dążeniem rządu do wydatkowania środków z unijnego programu wsparcia na lata 2014-2020. Duża część tych środków została wydana na budownictwodrogowe, które jest zdecydowanie głównym motorem wzrostu produkcji w sektorze budownictwa inżynieryjnego.

Ostatnie ożywienie produkcji budowlanej na Słowacji zwiększyło również produkcję cementu w tym kraju. Po 2008 r., kiedy to Słowacja zanotowała rekordową wielkość produkcji cementu w wysokości 4,16 mln ton, wskaźnik ten spadł o 28% w 2009 r. do około 3 mln ton. Według SUSR, przemysł cementowy od 2013 r. stale się rozwija. Szacuje się, że w latach 2015-2019 produkcja cementu na Słowacji stopniowo rosła, osiągając wskaźnik CAGR na poziomie 2,8%, do czego przyczynił się przede wszystkim znaczny wzrost w sektorze budownictwa inżynieryjnego i niemieszkaniowego.

Według PMR, produkcja cementu na Słowacji wyniosła w 2019 r. 3,8 mln ton, czyli o 2,3% mniej niż rok wcześniej, a także o 8% mniej niż rekordowa produkcja osiągnięta w 2008 r. (4,16 mln ton). Natomiast konsumpcja cementu według szacunków wzrosła w minionym roku o ok. 1% r/r do ok. 2,4 mln ton, po 9% wzroście odnotowanym rok wcześniej.

wykres 2

Wiodącym przedsiębiorstwem cementowym na Słowacji jest CRH, który posiada dwa zakłady (w Rohozniku i Turnie, otrzymane od Holcima) o łącznej zdolności produkcyjnej 3,5 mln ton rocznie. Według PMR, CRH odpowiada za około 58% produkcji cementu w tym kraju w ostatnich latach.

wykres 3

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *